Vid LAG-mötet i Åsele den 1/3 blev två projekt prioriterade.

Förstudien Rural Flow i Åsele med syfte att :

  • Förbättra kommunikationen mellan kommunens förvaltningar, företag, föreningar och kommuninvånarna i Åsele
  • Bidra till att extern marknadsföring av kommunen
  • Skapa förutsättningar till framtidens digitala teknik för praktisk användning på landsbygden

LAGs beslutsmotivering: LAG för Leader Lappland 2020 beslutar att prioriterar ansökan ”Rural Flow”. Ansökan, som gäller en förstudie med syfte att ta fram förutsättningarna inkl teknisk plattform för att skapa en informationsportal. LAG anser att projektet är metodskapande och innovativt och stämmer väl in på insatssområde 1 och åtgärd 1.1 i genomförandestrategin och att resultaten med fördel spridas till andra orter/kommuner.
LAG vill dock betona vikten av att förstudien mera tittar på en ”kommunikationsportal” där användarna kan delta och vara interaktiva på olika sätt, än en renodlad ”informationsportal” där användarna tar del av färdigställd information.

Samverkansprojekt ”Lärande för LAG” med övriga Leaderområden i Norr- och Västerbotten med syfte att:

  • Representanter från flera LAG gemensamt ska ges möjlighet att arbeta fram effektiva lösningar för den interna verksamheten samt för att metodutveckla och stärka Leadermetoden så att den kan implementeras i övrig landsbygdsutveckling på kommunal och regional nivå

LAGs beslutformulering: LAG för Leader Lappland 2020 beslutar att prioriterar den egna ansökan för ett lärande samverkansprojekt med övriga Leaderområden i Norr- och Västerbotten. LAG anser att erfarenhets- och kompetensutbyte med övriga områden är prioriterat då många av ledamöterna i LAG inte har några tidigare erfarenheter av Leaderarbete.