Att söka stöd

Har ni en idé eller en utmaning att lösa och behöver ekonomiskt stöd för att komma vidare? Ring eller maila verksamhetskontoret eller skicka in en projektskiss till oss! Passar din idé till våra möjligheter att bevilja stöd vill vi gärna ha kontakt med er, så kan vi prata och tillsammans finslipa er projektidé innan ni skriver färdigt ansökan. Här har ni möjlighet att berätta om era behov, vilka förändringar ni vill åstadkomma med projektet och med vilka andra aktörer ni vill samarbeta. Vi berättar om leadermetoden, kriterier för urval av projekt och vad som är bra att tänka på när man skriver ansökan. Samtalet och mötet bidrar till att vi gemensamt kan finslipa idén och hittar kärnan i projektidén som kan bli ett framgångsrikt leaderprojekt.

Våra stöd ska i första hand gynna allmänheten, inte enbart den som söker stödet. Vår erfarenhet efter över 12 år med leaderprojekt i vårt område visar hur väl förankrade projekt som genomförs i bred samverkan har de bästa förutsättningarna att åstadkomma positiv förändring och ger ringar på vattnet.

Leaderprojekt ska också bidra till nytänkande utifrån de lokala förutsättningarna. Alla projekt måste bidra till målen i den lokala utvecklingsstrategin:

 1. Främja utvecklingen av fysiska och sociala miljöer där människor vill leva och bo
 2. Stärka människors kompetens och samhällsengagemang
 3. Främja utveckling av regionens näringsliv och breddning av den lokala arbetsmarknaden

När ni har haft kontakt med vårt verksamhetskontor för samtal om er projektidé, börjar ni skriva ansökan. Ett tips är att använda er av vår word-mall så ni kan bolla ansökan med verksamhetskontoret och få feedback och goda råd hur den kan förtydligas och vad som krävs för att den är fullständig och korrekt. Utöver en bra projektbeskrivning krävs en detaljerad budget och underlag som visar hur ni har kommit fram till de budgeterade kostnaderna. Beroende på typ av projekt kan det också krävas kartor, markägarmedgivanden och andra dokument.

När ansökan är fullständig fyller ni in den i Jordbruksverkets e-tjänst. Två veckor innan beslutsmötet ska ansökan vara komplett och alla ansökningar skickas till LAG.

Vilka projekt som prioriteras styrs av utvecklingsstrategins mål och insatsområden. Vi har översatt målen till urvalskriterier. Dessa urvalskriterier ligger till grund för LAG’s (styrelsens) beslut. För varje ansökan går LAG igenom kriterierna och diskuterar fram en gemensam poängbedömning. Till slut summeras poängen och alla projekt som har poäng över bifallsgränsen prioriteras.

Efter beslutsmötet meddelas alla sökanden vad LAG beslutade. De ansökningar som blivit prioriterade ska först handläggas av verksamhetskontoret och sedan skickas de vidare till Jordbruksverket för slutligt beslut. Jordbruksverkets roll är inte att bedöma ansökningar i förhållande till leaderområdets mål, utan som ansvarig förvaltningsmyndighet är det Jordbruksverket som fattar det formella beslutet.

Villkor, urvalskriterier och poängsättning

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Leader Lappland 2020 kommer att bedöma er ansökan utifrån vissa villkor och urvalskriterier.

 • Ett projekt måste ha en tydlig avgränsning mot er ordinarie verksamhet. Det ska ha ett start- och slutdatum och du kan aldrig få stöd för kostnader som du haft innan startdatum.
 • Ert projekt ska falla inom ramen för Leader Lappland 2020’s utvecklingsstrategi, dvs. avse något av våra insatsområden och bidra till uppsatta, specifika mål.
 • Sökande måste ha kapacitet att genomföra projektet, dvs. rätt kompetens ska finnas i projektorganisationen. Antingen finns relevant kompetens redan i den grupp som ska driva projektet eller ni köper tjänster, anställer eller involverar på annat sätt den kompetens ni behöver. Glöm inte att kunskap om administration och ekonomiredovisning behövs.
 • Grundprincipen för utbetalning av beviljat stöd är att du först betalar kostnaderna för att därefter söka utbetalning. Du kan söka utbetalning av hela stödet på en gång eller söka flera delutbetalningar. Du har möjlighet att söka förskott, men du måste i samband med ansökan kunna visa att du har tillräckligt god likviditet för att kunna betala kostnaderna innan stödet betalas ut.

BASVILLKOR

Basvillkoren måste uppfyllas för att projektet ska gå vidare i ansökningsprocessen. Om projektansökan inte uppfyller samtliga basvillkor så avslås projektet.

 • Projektet bidrar till att uppfylla strategin
 • Projektet är skiljt från sökande organisations och samverkande parters ordinarie verksamhet
 • Ansökan är fullständigt ifylld
 • En rimlig plan för medfinansiering finns
 • Kostnads och – finansieringsbudget stämmer överens
 • Projektplanen beskriver tydligt hur projektets aktiviteter bidrar till att uppfylla projektets syfte, mål och eventuella delmål.
 • Det är säkerställt att projektet inte har fått, eller kommer inte att få, ekonomiskt stöd från kommun, stat eller EU under genomförandet.
 • Behörig firmatecknare har undertecknat ansökan
 • Nödvändiga tillstånd, intyg och avtal finns
 • Projekt i anslutning till Vindelälven har koordinerats med Leader Vindelälven
Fyra steg till ditt projekt
PROJEKTLOGIK – hur skapar vi ett logiskt projekt?

Några snabba fakta

 • Föreningar, företag, myndigheter eller kommuner kan söka stöd, dock kan man inte söka som privatperson

 • Stöd kan sökas för investeringar, lönekostnader, köp av tjänster, övriga utgifter.

 • Stöd kan beviljas till 100 procent av stödberättigande utgifter om projektet har en tydlig allmännytta.

 • Om projektet i första hand gynnar den som söker stöd, blir det ett ’Projektstöd till företag’, oavsett om det är ett företag eller en organisation som söker. Detta är inte någonting som beviljas inom Leader Lappland 2020’s ramar.

Insatsspecifika kriterier

De insatsspecifika kriterierna bedömer hur väl projektet passar in i det insatsområdet ni har valt att söka i. Insatsområdet kan maximalt generera 120p. Projektansökan avslås om den tilldelas mindre än 24p.

Insatsområde 1: Aktivt medborgarskap
– Bidra till bättre dialog och samverkan för lokal utveckling, anpassning och ökat engagemang
– Bidra till att stärka bilden av landsbygden
– Bidra till att skapa mötesplatser och forum för idéutveckling och engagemang.
– Bidra till att bevara, tillgängliggöra och sprida kunskap om lokal historia och traditioner.
Insatsområde 2: Attraktiv boenderegion
– Bidra till att skapa fysiskt attraktiva miljöer för boende och besökare
– Bidra till att skapa en tillgänglig fritid och ett brett utbud av fritidsaktiviteter

Mervärdespoäng

Mervärdespoäng kan ge maximalt 80p till en ansökan och de utdelas till ett projekt som tydligt bidrar till något av följande:

– Projektet bidrar till att skapa resultat utanför den egna projektverksamheten
– Projektet samverkar med andra projekt eller utvecklingsinsatser
– Projektet bidrar till att uppfylla fler än ett insatsområde och/eller delmål
– Projektet bidrar till ökad inflyttning
– Projektet bidrar till ökad sysselsättning
– Projektet bidrar till nya arbetstillfällen
– Projektet bidrar till nya företag

Generella kriterier

Det är under de generella kriterierna de flesta poängen sätts. En projektansökan kan maximalt tilldelas 292 p. Poängen tilldelas utifrån hur väl projektet uppfyller följande:

– Projektet har en tydlig förankring och ett underifrånperspektiv
– Projektet har ett tydligt 3-partnerskap
– Projektet har en eller flera tydligt beskrivna målgrupper
– Projektet är innovativt och nytänkande
– Projektet tar hänsyn till ungdomar
– Projektet bidrar till jämställdhet
– Projektet bidrar till integration och icke- diskriminering
– Projektets mål är SMARTA (specifika, mätbara, attraktiva, realistiska, tidsbestämda och accepterade)
– Projektet har en plan för implementering och verksamhet efter projekttidens slut
– Projektet har en plan för hur projektresultatet ska spridas utanför den egna organisationen
– Projektet har en budget som står i relation till mål och aktiviteter
– Tids- och aktivitetsplanen är genomarbetad och realistisk
– Projektet har avsatt tillräckliga resurser för ekonomi och administration
– Sökande organisation har tillräcklig likviditet för genomförande
– Projektet är kostnadseffektivt

TIPS !

Samverkan
Projekt med bred samverkan lever ofta längre även efter projektets slut, ger mer ringar på vattnet och starkare effekt. Fundera vilka organisationer som kan göra projektet starkare och beskriv tydligt hur ni samverkar med andra aktörer i området.

Lokal förankring
Se till att de som berörs av ert projekt är införstådda med det ni vill göra. Det blir sällan bra eller effektivt att sätta igång med aktiviteter som inte är efterfrågade eller behövda.

Horisontella mål (jämställdhet, ungas delaktighet, icke-diskriminering, hållbarhet)
Projekt som satsar på att aktivt arbeta med dessa frågor premieras vid urval. Projekt som vill skapa fler aktiviteter för unga? Ha med ungdomar i projektgruppen! Projekt som vill bygga natur- och kulturstig? Fundera hur alla intresserade målgrupper kan inkluderas, anpassa underlag till rullstolsburna, sätt upp olika informationsskyltar för barn och vuxna etc.