Innan ansökan

Ansökningsprocessen

Själva ansökningsprocessen är uppdelad i ett antal steg. Leader Lappland 2020 har ett öppet ansökningsförfarande med löpande beslut. Tidplan inför de olika beslutsmötena med LAG finns i vår kalender (Hyperlänka till vår kalender). En ansökan kan lämnas när som helst under året men måste vara inskickad minst en månad före ett LAG-möte för att hinna behandlas. Kansliet för Lappland 2020 fungerar under hela resan som ett bollplank och lotsar dig igenom ansökningsarbetet. Det kommer även att hållas informationsmöten om Leader Lappland 2020 och utbildningstillfällen i de medverkande kommunerna där ansökningsförfarandet gås igenom.

Innan ansökan

Börja med att studera strategin samt läs igenom vad LAG prioriterar. Samla sedan ihop de personer och organisationer som kan vara intresserade att medverka och diskutera själva idén samt besvara nedanstående frågor på en A4 och skicka till personalen på kansliet.

Kansliet för Leader Lappland 2020 kontaktar er och vi går igenom frågorna för eventuella kompletteringar och färdigställer tillsammans ett utkast till projektplan. Allt som görs här har ni nytta av när ni gör själva ansökan senare.

Vid behov stäms utkastet av med Leader Lappland 2020 arbetsutskott.

Frågor att besvara

 • Vem är sökande, kontaktuppgifter
 • Var ska projektet genomföras (län/kommun)
 • Hur är projektet avgränsat från sökandes ordinarie verksamhet
 • Varför söker ni, bakgrund
 • Vad är syftet med projektet
 • Vad är målet/målen med projektet (se även indikatorer för insatsområdet i strategin)
 • Vilka är målgruppen/målgrupperna
 • Hur ska ni genomföra projektet
 • Vilka aktiviteter ska ni genomföra
 • Har ni samarbetspartners
 • Hur ser tidsplanen ut
 • Under vilket insatsområde i strategin Lappland 2020 söker ni
 • Hur ska ni ta vara på resultaten när projektet är genomfört