Förbered ansökan

Leaderpengar kan sökas till lokalt ledda utvecklingsprojekt som genomförs i vårt geografiska område, överensstämmer med vår Leaderstrategi och som överensstämmer med gällande regelverk inom landsbygdsprogrammet och de fonder som medel söks ur.

Vi vill att den tid och engagemang ni satsar på en ansökan till oss ska ha goda möjligheter att bli beviljad så läs vår information och våra tips här nedan och kontakta sedan oss på verksamhetskontoret så hjälper vi dig vidare.

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i ett Leaderområde kan söka stöd. Egentligen kan man säga att alla kan söka stöd, men det måste vara en juridisk person som äger projektet.

Med detta menas att alla utom privatpersoner kan söka stöd hos oss.

Leader Lappland 2020 finansierar bara projekt som genomförs i vårt område av de som bor och verkar här. Vårt Leaderområde täcker sex kommuner i Västerbotten (Dorotea, Lycksele, Storuman, Sorsele, Vilhelmina och Åsele) samt två kommuner i Norrbotten (Arjeplog och Arvidsjaur). Befinner du dig i en annan kommun finns det andra Leaderområden som beviljar stöd. Här hittar du information om vilka Leaderområden som finns i Sverige.

Leaderpengarna är bundna till vår lokala utvecklingsstrategi vars övergripande mål är:

 1. Främja utvecklingen av fysiska och sociala miljöer där människor vill leva och bo
 2. Stärka människors kompetens och samhällsengagemang
 3. Främja utveckling av regionens näringsliv och breddning av den lokala arbetsmarknaden

Strategin har fyra olika insatsområden och ert projekt måste ha en tydlig koppling till något av dessa för att beviljas finansiering. LAG kan endast bedöma ett projekt inom ett av insatsområdena! Läs gärna igenom strategin innan ni påbörjar er ansökan (Leader Lappland 2020´s strategi)

1. Aktivt medborgarskap
1.1 Bidra till en bättre dialog och samverkan för lokal utveckling, anpassning och ökat engagemang
1.2 Bidra till att stärka bilden av landsbygden
1.3 Bidra till att skapa mötesplatser och forum för idéutveckling och engagemang
1.4 Bidra till att bevara, tillgängliggöra och sprida kunskap om lokal historia och tradition

2. Attraktiv boendemiljö
2.1 Bidra till att skapa fysiskt attraktiva miljöer för boende och besökare
2.2 Bidra till att skapa en tillgänglig fritid
2.3 Bidra till bättre nyttjande och utveckling av teknik för landsbygdens utveckling

3. Hållbart näringsliv i utveckling
3.1 Bidra till att öka graden av distansoberoende arbetsplatser och företag
3.2 Bidra till ökad diversifiering av lokal arbetsmarknad
3.3 Bidra till att öka mångfalden bland företagare

4. Arbetsmarknad och kompetens
4.1 Bidra till kompetensutveckling hos människor för att öka anställningsbarheten och kompetensen i företag
.2 Bidra till att fler unga och utrikes födda kommer in på arbetsmarknaden

(Tyvärr har vi inte kvar några pengar i insatsområde 3 och 4)

Horisontella kriterier – Ett sätt att stärka din projektidé

Oavsett vilket insatsområde du väljer att göra din ansökan inom så är alltid de horisontella kriterierna med i LAG´s bedömning av din ansökan. De horisontella kriterierna är ett verktyg för att utveckla din projektidé. Leader Lappland 2020 har utöver de traditionella målen om jämställdhet, mångfald- och icke-diskriminering och miljö-och klimat valt att även jobba med ungdomars delaktighet som ett horisontellt mål.

LAG avgör vilka projektidéer som får medel. Alla projekt poängbedöms utifrån de kriterier som finns uppsatta i det insatsområde ni har valt att söka stöd inom. Inget projekt under 214 poäng beviljas. Se kriterier och poängsättningsbedömningen här Urvalskriterier Leader Lappland 2020

Kostnader i din budget

Det är endast de kostnader som är inskrivna i den sökta och beslutade budgeten som kan bli beviljade i en framtida ansökan om utbetalning. Så tänk noga igenom de kostnadsposter ni anger i er ansökan.

Likviditet – möjlighet att vänta på medel

När det gäller likviditeten vill vi påminna om att alla medel som vi beviljar betalas ut i efterskott. Det är viktigt att redan nu planera för hur ni ska kunna ligga ute med pengar under en tid innan er ansökan om utbetalning är beviljad och utbetald. Inför Jordbruksverkets beslut måste ni kunna visa på att ni har 20% egen likviditet. De sista 20% av det sökta beloppet betalas ut när projektet är slutredovisat.

Förskott

Möjlighet finns att söka förskott. Förskottet gäller den del av stödet som Jordbruksverket fördelar (67% av det sökta beloppet). Detta gäller endast ideella och ekonomiska föreningar och när det gäller förskott till ekonomiska föreningar så behöver den verksamheten som föreningen utför vara av allmännyttig karaktär, något som behöver styrkas i den ekonomiska föreningens stadgar.

Projektägaren kan max få 250.000 kr i förskott ELLER max hälften av den beviljade totala summan som Jordbruksverket delar ut (ca 67% av det sökta beloppet). Kontakta verksamhetskontoret för mer information.

Vi rekommenderar att den som är ansvarig för att skriva ansökan är van att arbeta med dator. Vår handläggning av ansökan och senare även LAG´s beslut grundar sig på det som står i ansökan så för att öka chansen att goda idéer blir beviljade så är det bra att den som skriver ansökan har god förmåga att uttrycka sig i skrift och att han/hon är väl förankrad i projektidéerna.

LAG har indikerat om följande maxbelopp för projekt som söker stöd hos oss:

Max 500.000 kr per projekt

(Sedan ska ni självklart söka de pengar ni behöver för att genomföra projektet)

OBS! Ovanstående beloppsgränser kan förändras under programperioden beroende på hur vår ekonomi ser ut. 

Börja alltid med att kontakta Verksamhetskontoret innan ni påbörjar ansökningsprocessen. Då kan ni stämma av om er idé är ett möjligt Leaderprojekt innan ni går vidare med en formell ansökan. För att lättare göra en första bedömning kan ni innan verksamhetskontoret kontaktas testa er projektidé direkt på vår sida genom att svara på frågorna via sidan Testa din projektidé.

Länkar, dokument & mallar
Fyra steg till ditt projekt
Skriva ansökan

Ansökningsprocessen

 • Testa din projektidé
  (gå igenom checklistan så du har din projektidé klar)

 • Kontakta Verksamhetskontoret
  så går vi igenom din projektidé tillsammans

 • Ansök om om en fullmakt 
  (alla våra ansökningar sker digitalt via Jordbruksverkets system kallas e-tjänst)

 • Fyll i ansökan i e-tjänsten
  Mer information om vad du behöver gör att göra din ansökan hittar du på sidan Skriva ansökan

 • LAG-gruppen tar beslut
  ifall er ansökan ska prioriteras (beviljas) eller avslås.

 • Verksamhetskontoret handlägger er ansökan
  Ni får LAG-gruppens beslut utskickat och är projektet prioriterat så kommer verksamhetskontoret att handlägga er ansökan. Här kan det komma upp vissa kompletteringar som ni kan behöva skicka in innan ärendet blir klart hos oss.

 • Jordbruksverket fattar beslut
  När verksamhetskontoret är färdiga med sin handläggning är det Jordbruksverkets tur att handlägga. Det är även nu det slutgiltiga beslutet fattas.

 • Genomförande
  Får ni ett bifall även från Jordbruksverket så är det bara att köra igång med ert projekt!