Leader Lapplands utvecklingsstrategi 2023-2027

Strategin är prioriterad!

12 oktober skickade vi in vår utvecklingsstrategi till Jordbruksverket och gick därmed i mål med första etappen i strategiskrivningsprocessen.

I början av juni 2022 blev vår ansökan om att bilda leaderområde prioriterad. En urvalkommitté har beslutat om poängsättning för varje lokal utvecklingsstrategi. De har använt urvalskriterier framtagna av Jordbruksverket. Jordbruksverket har fördelat budgeten till varje prioriterat leaderområde. Budgetfördelning har skett utifrån att vi vill uppnå mål och resultat, fokusera på kvalitet vid genomförandet av Leader och ha Leader rikstäckande.

Vi har blivit beviljade en budget på 51,5 miljoner kronor!

VAD HÄNDER NU?

Nu påbörjas ytterligare arbete med strategin där vi ska komplettera med de återstående avsnitten i strategin som inte behövde skrivas till del 1.

Senast den 15 oktober 2022 ska vi skicka in kompletteringen av vår strategi tillsammans med ansökan om att starta leaderområde till Jordbruksverket. Strategin ska kompletteras med följande:

  • Finansieringsplan
  • Urvalskriterier (som kommer ligga till grund för bedömning och prioritering av projektansökningar)
  • Målvärden för våra indikatorer

Vår förhoppning är att vi ska kunna börja ta emot nya projektansökningar under början av 2023.

Vår nya strategi hittar du här:
Leader Lappland strategi 2023-2027

Med oss under resan har vi haft en strategigrupp utvalda av vår styrelse, samt en anlitat processledare som har jobbat hårt i skrivandet.

Strategigruppen bestod av:
Stig-Lennart Karlsson, ordförande Leader Lappland, offentlig sektor, Lycksele

Magnus Johansson, offentlig sektor, Vilhelmina
Anna Ludvigsson, ideell sektor, Storuman
Laila Lundgren Sundström, ideell sektor, Arjeplog
Anne Enoksson, offentlig sektor, Arvidsjaur
Linnea Lindberg, offentlig sektor, Åsele
samt personal på verksamhetskontoret.

Processledare: Petra Åhl, https://www.petraahl.com/

Under våra workshops fick deltagarna svara på följande fråga:

Vad betyder vår plats på jorden för dig?

Resultatet ser ni ovan.

Hur har arbetsprocessen gått till?

Under maj månad har vi arrangerat totalt 6 workshops, där engagerade deltagare från hela vårt område har fått vara med och diskuterat vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns i vårt område. Det som har tagits fram under dessa workshops kommer att ligga som grund för vårt strategiskrivande.Som komplettering har vi haft ute en enkät där möjlighet att svara på samma frågor som under workshopen, har funnits.

Under sommaren har strategin legat ute för en frivillig remiss, där ni alla har haft möjligheten att ta del av strategin och komma med värdefulla synpunkter.

Sammanlagt har ca 230 personer deltagit våra digitala utvecklingsträffar samt enkäten.

Under hösten arbetade vi mycket med att sammanställa alla svar vi fått in efter den frivilliga remissen för att se vad som skulle implementeras i strategin. Vi jobbade även med att skriva de sista kapitlen som handlar om driften, partnerskapet och utvärdering samt fastställer våra indikatorer.
Den 23 september bjöd vi in kommunerna i vårt område till ett gemensamt möte för att gå igenom strategin i sin helhet. Det är otroligt viktigt för oss att ha med oss kommunerna i detta arbete, då de utgör viktiga parter i vårt område.
Den 29 september bjöd vi in de organisationer som ingår i vårt kommande partnerskap till en digital konferens för ett slutseminarier i form av en remisskonferens.

Vad innebär detta arbete?

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har idéer om den lokala utvecklingen av din bygd kan föra fram dem, engagera dig och söka pengar till ett utvecklingsprojekt. Det handlar om att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar på landsbygden. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin beskriver vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, få fler nya företag och hur området kan bli attraktivt och konkurrenskraftigt. Strategin styr också vilka projekt som kan få stöd i leaderområdet.

År 2023 går vi in i en ny programperiod, där vi får nya pengar att bevilja stöd från. En ny programperiod innebär även en ny utvecklingsstrategi.

Den nya utvecklingsstrategin har vi tagit fram tillsammans med er som bor och verkar i vårt område! Detta för att vi bland annat vill få en strategi med en tydlig lokal förankring.