Vill du vara med och utveckla ditt samhälle och landsbygd?

Vad innebär detta arbete?

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har idéer om den lokala utvecklingen av din bygd kan föra fram dem, engagera dig och söka pengar till ett utvecklingsprojekt. Det handlar om att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar på landsbygden. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin beskriver vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, få fler nya företag och hur området kan bli attraktivt och konkurrenskraftigt. Strategin styr också vilka projekt som kan få stöd i leaderområdet.

År 2023 går vi in i en ny programperiod, där vi får nya pengar att bevilja stöd från. En ny programperiod innebär även en ny utvecklingsstrategi.

Den nya utvecklingsstrategin vill vi ta fram tillsammans med er som bor och verkar i vårt område! Detta för att vi bland annat vill få en strategi med en tydlig lokal förankring.

Vad har vi gjort hittills?

Under maj månad har vi arrangerat totalt 6 workshops, där engagerade deltagare från hela vårt område har fått vara med och diskuterat vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns i vårt område. Det som har tagits fram under dessa workshops kommer att ligga som grund för vårt strategiskrivande.

Missade du våra workshops, men vill ändå vara delaktig i arbetet?
Ingen fara! Du har chansen att svara på samma frågor som deltagarna i workshopen, genom att fylla i vår enkät!
Var du en av deltagarna, men har kommit på mer tankar sedan dess, är du välkommen att fylla i enkäten du med.

TILL VÅR ENKÄT

Under våra workshops fick deltagarna svara på följande fråga:

Vad betyder vår plats på jorden för dig?

Resultatet ser ni ovan.

Vad händer härnäst?

Goda tankar och idéer om områdets utvecklingsbehov- och möjligheter samlas in från alla människor som bor och verkar inom Leader Lapplands område. Med utgångspunkt från detta skrivs ett utkast på strategi för kommande programperiod som sedan går ut på remiss i juni. Under hösten berikas strategin ytterligare utifrån remiss-svar för att därefter skickas in till Jordbruksverket tillsammans med en ansökan för att bilda leaderområde  den 15 oktober.