Vill du vara med och utveckla ditt samhälle och landsbygd?

Vad innebär detta arbete?

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har idéer om den lokala utvecklingen av din bygd kan föra fram dem, engagera dig och söka pengar till ett utvecklingsprojekt. Det handlar om att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar på landsbygden. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin beskriver vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, få fler nya företag och hur området kan bli attraktivt och konkurrenskraftigt. Strategin styr också vilka projekt som kan få stöd i leaderområdet.

År 2023 går vi in i en ny programperiod, där vi får nya pengar att bevilja stöd från. En ny programperiod innebär även en ny utvecklingsstrategi.

Den nya utvecklingsstrategin vill vi ta fram tillsammans med er som bor och verkar i vårt område! Detta för att vi bland annat vill få en strategi med en tydlig lokal förankring.

Vad händer nu?

Just nu jobbar vi med att sammanställa alla svar vi fått in från remissen och se vad som ska implementeras i strategin. Vi jobbar även med att skriva de sista kapitlen som handlar om driften, partnerskapet och utvärdering samt fastställer våra indikatorer.

Den 23 september bjuder vi in kommunerna i vårt område till ett gemensamt möte för att gå igenom strategin i sin helhet. Det är otroligt viktigt för oss att ha med oss kommunerna i detta arbete, då de utgör viktiga parter i vårt område.

Den 29 september bjuder vi in de organisationer som ingår i vårt kommande partnerskap till en digital konferens för ett slutseminarier i form av en remisskonferens.

Under våra workshops fick deltagarna svara på följande fråga:

Vad betyder vår plats på jorden för dig?

Resultatet ser ni ovan.

Vad har vi gjort hittills?

Under maj månad har vi arrangerat totalt 6 workshops, där engagerade deltagare från hela vårt område har fått vara med och diskuterat vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns i vårt område. Det som har tagits fram under dessa workshops kommer att ligga som grund för vårt strategiskrivande.

Som komplettering har vi haft ute en enkät där möjlighet att svara på samma frågor som under workshopen, har funnits.

Under sommaren har strategin legat ute för en frivillig remiss, där ni alla har haft möjligheten att ta del av strategin och komma med värdefulla synpunkter.