Vad är leader och leadermetoden?

Leader är en metod för utveckling som grundar sig i lokala förutsättningar inom både land och stad. För att något ska kunna växa kommer kraften underifrån så även hos oss.

Vad betyder Leader?

Ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder ”samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”.

Kontakta oss
Om föreningen
Lokal strategi
Vårt LAG

Leader består av sju grundprinciper

Lokal strategi
Alla leaderområden (det finns totalt 53 stycken i Sverige) har en egen strategi som är framarbetat utifrån de faktiska behoven och utmaningarna i området. (Sverige må ses som ett litet land, men våra landsbygders förutsättningar ser väldigt olika ut)

Innovation
Leader ska kunna vara en inkubator för idéer. Nya sätt att samverka och nya sätt att göra saker på skapar innovation

Samarbete
Är den sista principen. Leaderarbetet är ingen egen ö. I metoden ligger även utbyte över de geografiska gränserna och flernivåsamverkan.

Underifrånperspektiv
Utvecklingsarbetet utgår från de som bor och verkar i området, som ser utmaningarna och har lösningarna. (Strategin är lokalt förankrad, det finns en lokal närvaro och bred representation i styrelse, projekten initieras och drivs underifrån)

Integrerade insatser
Den lokala utvecklingsstrategin utgör ett ramverk för vad som ska göras under programperioden. Varje insats, projekt och aktiviteter, blir en pusselbit som tillsammans går in i en större bild. (Många bäckar små blir till sist en stor, stor å)

LAG
En förkortning för lokal aktionsgrupp och utgör leaderområdenas styrelser. LAG:s uppdrag är att leda utvecklingen utifrån den lokala utvecklingsstrategin. Styrelsen är sammansatt av lokala kompetenser från flera sektorer, så kallat trepartnerskap.

Nätverk
Skapas inom projekten, men också mellan dem. Här fungerar leaderkontoren samordnande

Växtkraften i Leader

Det finns 53 leaderområden i Sverige, varav 48 är prioriterade av Jordbruksverket (och jobbar med EU-stöd). Varje leaderområde har ett lokalt leaderkontor som är själva hjärtat i den lokala utvecklingen. Kontoren mobiliserar och erbjuder praktiskt stöd och mycket, mycket mer.

Leaderkontoren är samordnande och har kontakt med alla projekt och vet vilka som kan ha utbyte av varandra och vilka nätverk som krävs för spännande synergier. Projekten i sin tur har egna nätverk, vilket gör att Leader och effekterna av projekten når och berör många människor.

Kontoren samarbetar även med varandra, regionalt, nationellt och transnationellt. I Sverige finns som sagt 53 leaderområden, i hela EU är vi ca 3500 stycken!

Det som börjar lokalt med leaderkontoren som nod, växer och blir stort. Detta är växtkraften i Leader.