Horisontella mål

Strategin ska genomsyras av och ta hänsyn till ett flertal horisontella mål för att bidra till programperiodens övergripande mål om en Smart och hållbar tillväxt för alla. Utöver de traditionella målen om jämställdhet, icke-diskriminering och miljö har vi valt att även jobba med ungdomars delaktighet som ett horisontellt mål istället för ett eget insatsområde eller delmål. Det är viktigt att ni tänker igenom hur ni tänkt arbeta med de horisontella målen i ert projekt då dom väger tungt i urvalskriterierna.

Ungdomars delaktighet

Ungdomarna i regionen behöver i högre grad ges möjlighet att påverka sin vardag och livssituation men också bli mer delaktiga i de demokratiska processerna och förstå sin egen roll och betydelse i den lokala utvecklingen. Påverkan och deltagande är viktig för ungas utveckling och skapar en känsla av tillhörighet. Det ger enligt forskningen positiva effekter på deras hälsa och välfärd. Ökat engagemang och en bättre fritid på ungdomars egna villkor bidrar långsiktigt till att öka viljan att bo i regionen och därmed förbättra de demografiska utmaningarna och öka tillväxten.

Jämställdhet

Män och kvinnor ska ha samma möjligheter att utveckla och driva projekt inom Lokalt Ledd Utveckling och bidra till att forma sitt samhälle på ett demokratiskt sätt. Strategin och projekten som genomförs ska ta hänsyn till jämställdhet och inte befästa eller förstärka traditionella könsroller. Projekt som bidrar till jämställdhet på ett tydligt sätt ska prioriteras.

Mångfald och icke-diskriminering

Likväl som att män och kvinnor ska ha samma möjligheter till utveckling ska även den mångfald av människor som finns i regionen ha det oavsett etnisk och kulturell bakgrund, könsidentitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder och sexuell läggning. En mångfald hos boende i regionen och deltagare i projekt ger också en mångfald i metoder och kunskap vilket ger goda chanser till nytänkande och innovation. Projekten ska ta hänsyn till och bidra till ökad tolerans och mångfald.

Miljö och klimat

Utvecklingen av regionen behöver ta hänsyn till miljön och klimatet då en stor del av vårt näringsliv, vår fritid och våra rekreationsmöjligheter är direkt beroende av vår natur och det klimat vi har. Utvecklingen ska ske på ett hållbart sätt med långsiktiga lokala lösningar som ger så liten negativ påverkan på miljön som möjligt. En attraktiv och bevarad natur och resurseffektiva verksamheter inom alla tre sektorer är en viktig parameter i utformningen av attraktiva boendemiljöer och därför en viktig del att ta hänsyn till i genomförandet av strategin.