Insatsområden

Strategin har fyra insatsområden med tolv stycken delmål varav. Ide högst prioriterade insatsområdena är  1 och 2 vilka har 40% vardera av aktivitetsbudgeten. Insatsområde 3 och 4 har 10% vardera av aktivitetsbudgeten. Förklaringar till punkterna finner ni i strategin.

1. Aktivt medborgarskap

1.1 Bidra till en bättre dialog och samverkan för lokal utveckling, anpassning och ökat engagemang

1.2 Bidra till att stärka bilden av landsbygden

1.3 Bidra till att skapa mötesplatser och forum för idéutveckling och engagemang

1.4 Bidra till att bevara, tillgängliggöra och sprida kunskap om lokal historia och tradition

2. Attraktiv boendemiljö

2.1 Bidra till att skapa fysiskt attraktiva miljöer för boende och besökare

2.2 Bidra till att skapa en tillgänglig fritid

2.3 Bidra till bättre nyttjande och utveckling av teknik för landsbygdens utveckling

3. Hållbart näringsliv i utveckling

3.1 Bidra till att öka graden av distansoberoende arbetsplatser och företag

3.2 Bidra till ökad diversifiering av lokal arbetsmarknad

3.3 Bidra till att öka mångfalden bland företagare

4. Arbetsmarknad och kompetens

4.1 Bidra till kompetensutveckling hos människor för att öka anställningsbarheten och kompetensen i företag

4.2 Bidra till att fler unga och utrikes födda kommer in på arbetsmarknaden