Tre övergripande mål

Främja utvecklingen av fysiska och sociala miljöer där människor vill leva och bo

För detta mål krävs att vi nyttjar den natur och kultur vi har i området och skapar fysiskt och attraktiva miljöer som dels lockar till besök och inflyttning och dels skapar trivsel för de som redan bor i regionen. Parallellt behövs attraktiva sociala miljöer som är välkomnande och inkluderande. Både det professionella värdskapet och det interna bemötandet som finns medborgare emellan behöver stärkas och jobbas vidare med så att toleransen för mångfald likväl som självbilden stärks och inflyttande lättare kan komma med i de sociala informella nätverken, vilket idag kan uppfattas som svårt för många. Fritids- och kulturutbudet behöver breddas och säkras, framförallt för målgruppen unga kvinnor som utgör den grupp som är överrepresenterad bland de som flyttar från regionen.

Stärka människors kompetens och samhällsengagemang

Den ideella sektorn är stor och föreningar och organisationer många men det upplevs allt svårare för dem att skapa engagemang för långsiktigt föreningsarbete hos sina medlemmar. Ett ökat engagemang hos medborgare, framförallt de som idag står utanför föreningslivet i högre grad, så som ungdomar och utrikes födda, skulle stärka den ideella sektorn, ge fler personer möjlighet att påverka sin vardag och fritidsutbudet och bli delaktiga i samhällsutvecklingen.

Befolkningen i regionen behöver också ett bredare utbud av kompetensutveckling på olika nivåer, både som privatpersoner, föreningsengagerade, anställda och företaga

Främja utveckling av regionens näringsliv och breddning av den lokala arbetsmarknaden

I en majoritet av kommunerna har näringslivet en mycket traditionell struktur med stort beroende av basnäringarna och underrepresenterade tjänste- och kunskapssektorer. Den offentliga sektorn står för en mycket stor andel av arbetstillfällena. Detta ger ett smalt utbud av jobb. Arbetsmarknaden behöver därför diversifieras och breddas så att det finns en större variation och därmed kan attrahera människor att vilja bo i våra kommuner. Den könssegregerade arbetsmarknad som finns behöver förändras, de resurser och kompetenser som finns hos inflyttade behöver tillvaratas och ungdomar behöver stöd för att nå anställning eller företagande.