Vad prioriterar LAG

Om arbetet inom vissa insatsområden i strategin inte kommer igång eller om vissa av de mål som är satta för strategin riskerar att inte uppfyllas, kan LAG göra riktade utlysningar eller med andra metoder stimulera och uppmuntra till att fler insatser görs.

En sådan metod för att löpande styra arbetet med strategin och samtidigt vara tydlig mot sökande, är att LAG gör prioriteringar över vad man vill att projekten ska ta extra hänsyn till i sina ansökningar.

I takt med att beslut tas och projekt kommer igång kommer dessa att presenteras som konkreta exempel på vilka åtgärder som speglar LAGs prioriteringar.

Övergripande prioriteringar för alla insatsområden i strategin

För att nå framgång med utvecklingsarbetet inom Leader Lappland 2020 prioriterar LAG projekt som syftar till gränsöverskridande samarbeten och som bidrar till mångfald och ickediskriminering, allt för att undvika revirtänkande och stuprörsarbete. LAG vill gärna se projekt som omfattar större delar av det geografiska området och/eller projekt som är innovativa och nytänkande med att skapa nya modeller/metoder som kan spridas till andra aktörer.

LAG uppmuntrar därför till projekt som:

 • Omfattar hela eller större delar av det geografiska området eller som är metod- och/eller modellbildande
 • Har ett brett och starkt partnerskap
 • Är innovativa och nytänkande
 • Involverar eller drivs av ungdomar
 • Bidrar till mångfald och ickediskriminering

Prioriteringar för de olika Insatsområdena

1. Aktivt medborgarskap

Inom detta insatsområde vill LAG prioritera projekt som skapar samverkan mellan offentlig-, privat- och ideell sektor. LAG ser detta som en förutsättning för att nå framgång ihop med att vi nyttjar den kompetens och resurser som finns i området inte minst då det gäller de grupper som idag är underrepresenterade i det lokala utvecklingsarbetet. Genom att använda sig av ny teknik och innovativa metoder kan man nå samt göra flera människor delaktiga i projekten. Det finns stora möjligheter att omsätta projektresultat till nya produkter/tjänster som kan leda till nya arbetstillfällen eller företag.

LAG uppmuntrar här till projekt som

 • Drivs i samverkan mellan ideell-, privat- och offentlig sektor
 • Är inriktade på underrepresenterade grupper som till exempel personer med utländsk bakgrund och ungdomar
 • Använder sig av ny teknik eller nya metoder
 • Syftar till ökad platsmarknadsföring av området
 • Stärker och ökar den lokala kommunikationen om och i området
 • Skapar nya tjänster, produkter och arbetstillfällen/företag

2. Attraktiv boenderegion

Inom detta insatsområde vill LAG prioritera projekt där de tre sektorerna samverkar och stärker varandra. För att skapa en långsiktig och hållbar utveckling är det viktigt att projekten skapar någon form av affärsmodell eller annan modell för långsiktig finansiering så att de investeringar och satsningar som görs kan underhållas och fortleva.

LAG uppmuntrar här till projekt som:

 • Drivs i samverkan mellan ideell-, privat-, och offentlig sektor
 • Skapar nya affärsmodeller eller metoder för att finansiera drift och underhåll av investeringar
 • Skapar nya tjänster, produkter och arbetstillfällen/företag
 • Bidrar till ett större och rikare utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i området

3. Hållbart näringsliv i utveckling

Inom detta insatsområde vill LAG prioritera projekt som syftar till att öka mångfalden bland företagare i området samt till innovativa projekt där flera företag samverkar för att utveckla nya eller stärka befintliga branscher.

LAG uppmuntrar här till projekt som:

 • Är inriktade på underrepresenterade grupper som till exempel personer med utländsk bakgrund, ungdomar och kvinnor
 • Får flera företag att samverka
 • Är innovativa och nytänkande

4. Arbetsmarknad och kompetens

Inom detta insatsområde vill LAG prioritera projekt som bidrar till att fler unga och utrikes födda kommer in på arbetsmarknaden och en förutsättning för detta är samverkan mellan ideell-, privat och offentlig sektor.  Det behövs kompetensutvecklingsinsatser för att möta behoven inom branscher som till exempel besöksnäring och grönanäringar i området och här kan flera företag samverka

Lag uppmuntrar här till projekt som:

 • Är inriktade på underrepresenterade grupper som till exempel personer med utländsk bakgrund och ungdomar
 • Drivs i samverkan mellan ideell-, privat-, och offentlig sektor
 • Får flera företag att samverka