Nyängen

PROJEKTFAKTA

Sökande: Nyängen ideell förening
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Aktivt medborgarskap
Budget: 1 946 176 kronor
Slutdatum: 2022-11-30

Intresset för odling både traditionellt och professionellt har börjat öka allt eftersom då vi ser utmaningar i miljön och hur människor  påverkar denna. Det finns dock ingen naturlig plats eller sammanhållande funktion eller arena för dessa olika intressen. Det finns begränsad förståelse för odling generellt men även för jordbruk och rennäring. Projektet ser därför ett stort behov av att informera och synliggöra dessa olika aktiviteter för allmänheten redan i tidig ålder. I dagsläget ser man ett minskat intresse för verksamheterna bland barn och ungdomar och en ökad spridning av kunskap är en förutsättning för att åtgärda detta.

I Sorsele kommun har också mottagandet av nyanlända varit hög och i nuläget är integration i jordbruks- och rennäringsföretag i princip obefintlig trots att det troligtvis finns ett stort intresse för näringarna i denna grupp. Vidare har klimatförändringarna gjort att odling och näringar de senaste åren varit i större behov av att hitta lokala lösningar på plats. Samtidigt finns ett ökat intresse för småbruk och samägande av olika företag eller andra platser som nyttjas av allmänheten.  Nyängen vill därför hitta en arena för att ge råd och stöd i dessa frågor.

Syftet med projektet är att visa på och möjliggöra för intresset att odla olika grödor på den nordligaste bredgraden som Sorsele ligger på. Projektet ska vidare syfta till att vara en mötesplats för informationsutbyte  och kompetensspridning för olika odlingsfrågor. Nyängen ska även vara en naturlig arena för att visa på möjligheterna till olika typer av odling för att stimulera och möjliggöra för unga och nyanlända att på sikt kunna arbeta inom denna sektorn. Denna mötesplats ska dessutom kunna nyttjas som arena för exempelvis fågelskådare.

Målet med projektet är att bidra till en förbättrad och mer attraktiv boende- och markmiljö i närområdet genom bland annat ett öppet landskap i anslutning till Sorsele tätort. Projektet ska också bidra till en ökad förståelse och intresse för odling, renskötsel och jordbruk genom bland annat kontakt med kommunens alla skolor.  Via skolan kommer man att ha aktiviteter och sprida information, exempelvis genom bonden i skolan, studiebesök, praktik och sommarjobb. Det finns också en önskan om att förbättra integrationen och öka samverkan, detta genom att jobba med arbetsförmedlingen för att erbjuda feriejobb och praktik inom djurhållning och växtodling. Långsiktigt hoppas man också se fler lokala, hållbara och ekonomiska bärkraftiga företag inom de gröna näringarna. Vilket på sin tur kommer leda till en minskning av långa transporter och därmed minskade utsläpp.

Beviljade projekt
Projektkarta