Medlemskap

Föreningen är öppen för medlemmar, som vill bidra till att föreningens ändamål kan uppfyllas. Medlem kan vara enskild person samt juridisk person.

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till föreningen och beviljas av styrelsen

Rösträtt erhålls genom att medlemsavgiften inbetalas senast 3 månader före ordinarie föreningsstämma

Utträde ur föreningen sker genom att medlem skriftligen meddelar styrelsen före ordinarie föreningsstämma eller genom att medlemsavgiften ej betalas inom föreskriven tid

Styrelsen kan genom ¾ majoritetsbeslut utesluta medlem, som avsiktligt agerat i strid med föreningens målsättning