OM TALKO

Vad är TALKO?

TALKO är ett transnationellt Leaderprojekt som Leader Lappland 2020 har skapat tillsammans med tre andra Leaderområden: Leader Höga Kusten, Leader Polaris och Leader Österbotten. Att det är ett transnationellt projekt menas med att projektet också pågår i Finland, där syftet är att hjälpa föreningar i Finland och Sverige att uppdatera sina verksamhetsformer för att passa dagens samhälle.. Namnet TALKO kommer fortsättningsvis från finlandssvenskan, där ‘TALKO’ betyder frivilligt, oavlönat lagarbete.

Vårt gemensamma mål är att skapa utveckling tillsammans för den ideella sektorn, men vardera område har därefter specifika fokus:

  • TALKO Lappland : Flernivåsamverkan
  • TALKO Höga Kusten: Ungas delaktighet
  • TALKO Polaris: Den ideella sektorns status i samhället
  • TALKO Österbotten: Organisationsstruktur och kommunikation

Alla områden kommer utveckla och bearbeta konkreta verktyg utifrån sitt specifika fokus som kommer testas lokalt. Därefter kommer vardera områdes verktyg att testas i de andra områdena. Detta beror på att slutprodukten är ett helhetskoncept där det ska finnas fyra olika verktyg för hur man kan skapa utveckling tillsammans för den ideella sektorn.

 

 

Leader Polaris

Syftet är att höja ideell, privat och offentlig sektors kunskap om värdet av den ideella sektorn, synliggöra den ideella sektorn samt motivera till, och initiera, stöttning och utveckling av föreningslivet. Målet är att samtliga sektorer i området, genom projektet, ska ha fått tillgång till nya och uppdaterade metoder och verktyg som stärker den ideella sektorn idag och på sikt.

Yrkeshögskolorna Centria & Novia

Projektets syfte är att utveckla föreningsverksamheten i svenska Österbotten, med speciellt fokus på organisationsstrukturen i föreningarna.

Leader Höga Kusten

Syftet med projektet är att bygga nätverk kring ungas delaktighet i landsbygdsutveckling i Höga Kusten och att kartlägga arbetsmetoder och initiativ som finns för att utveckla och stötta ungt ideellt engagemang.