Vad är TALKO?

TALKO är ett transnationellt Leaderprojekt som Leader Lappland 2020 har skapat tillsammans med tre andra Leaderområden: Leader Höga Kusten, Leader Polaris och Leader Österbotten. Att det är ett transnationellt projekt menas med att projektet också pågår i Finland, där syftet är att hjälpa föreningar i Finland och Sverige att uppdatera sina verksamhetsformer för att passa dagens samhälle.. Namnet TALKO kommer fortsättningsvis från finlandssvenskan, där ‘TALKO’ betyder frivilligt, oavlönat lagarbete.

Vårt gemensamma mål är att skapa utveckling tillsammans för den ideella sektorn, men vardera område har därefter specifika fokus:

  • TALKO Lappland : Flernivåsamverkan
  • TALKO Höga Kusten: Ungas delaktighet
  • TALKO Polaris: Den ideella sektorns status i samhället
  • TALKO Österbotten: Organisationsstruktur och kommunikation

Alla områden kommer utveckla och bearbeta konkreta verktyg utifrån sitt specifika fokus som kommer testas lokalt. Därefter kommer vardera områdes verktyg att testas i de andra områdena. Detta beror på att slutprodukten är ett helhetskoncept där det ska finnas fyra olika verktyg för hur man kan skapa utveckling tillsammans för den ideella sektorn.