TALKO Lappland

Vi vill skapa utveckling tillsammans för den ideella sektorn!

TALKO är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan fyra leaderområden, som alla har en egen inriktning i projektet:

  • TALKO Lappland : Flernivåsamverkan
  • TALKO Höga Kusten: Ungas delaktighet
  • TALKO Polaris: Den ideella sektorns status i samhället
  • TALKO Österbotten: Organisationsstruktur och kommunikation

Alla områden ska samverka för att under projektets gång ta fram modeller och verktyg för samverkan som först testas lokalt, för att sen testas gemensamt. Slutprodukten ska bli ett helhetskoncept för fyra olika verktyg som tillsammans kompletterar varandra och ger ett brett tillvägagångssätt för att skapa utveckling inom den ideella sektorn.

Här hittar ni Leader Lapplands verktyg 

SYFTE
MÅL

Partners