Vandringsled runt Örträsksjön – Del 2

PROJEKTFAKTA

Sökande: ÖRTRÄSK INTRESSE- och HEMBYGDSFÖRENING
Fond: Landsbygdsfonden
Insatsområde: Attraktiv boenderegion
Grundbudget: 608 614 kronor

Det finns ett ökande intresse för friluftsliv och den senaste tidens pandemi har bidragit till ytterligare ökad
efterfrågan på tillgängligt friluftsliv. Friluftsliv bidrar till en rad positiva hälsoeffekter; minskad stress, förbättrad
kondition, förbättrat immunförsvar, ökad mental styrka för att bara nämna några.

Vår livsstil i dag med mycket stillasittande gör att de positiva effekter som friluftslivet ger blir allt mer viktiga för att bidra till välmående och god
folkhälsa. friluftsliv bidrar ofta till mötesplatser och gemenskap och kan fungera som en viktig länk för nya svenskar
att integrera i samhället Det är lätt att ta naturen för given och tro att den är lättillgänglig för alla men faktum är att
naturen och friluftslivet kan vara svårtillgängligt för många då kvalitéerna ofta är oförädlade.

År 2018 beviljades Örträskbygdens Intresse- och hembygdsförening (ÖIHF) pengar från Leader för att driva ett
projekt vars huvudsakliga mål var att undersöka möjligheterna till att anlägga en vandringsled runt Örträsksjön,
ansöka om medel för investeringar samt undersöka möjligheterna till handikappanpassningar och naturbeten.

Resultatet av projektet är följande:
– Förundersökning: Majoriteten av de ca 100 berörda markägarna har, genom undertecknande av
markupplåtelseavtal, givit sitt godkännande till leden. Slutsatsen är att det finns möjlighet att anlägga en
vandringsled runt Örträsksjön!
– Utförda investeringar/utförande: 15-tal mindre broar, fem större broar, två vindskydd, sex bänkar, två eldstäder,
markeringsstolpar, markeringsfärg, två anslagstavlor, två trappor över stängsel till beteshagar, information- och
hänvisningsskyltar längs leden, slyröjning på leden (total sträcka ca 2 mil), deltagande vid informationsföreläsning
om allmänna arvsfonden. Naturbeten.

Med detta projekt, vandringsled runt Örträsksjön, del 2, vill vi färdigställa det redan långt gående arbetet med
vandringsleden runt Örträsksjön så att boende och besökare kan ges möjlighet att vandra/vistas i Örträsks vackra
natur.

Projektet kommer att:
– Siktröja från leden ner till sjön.
– Installera en flotte för passage över Örån.
– Installera en flytbrygga för passage över Kvarnbäcken.
– Sätta upp rastplatser: Vindskydd, soptunnor, eldstäder, bänkar, bänkbord.
– Uppsättning av vägskyltar för hänvisning från bilväg till vandringsleden.

Samt framtagning av informationskarta, trycksaker m.m

Projektet avslutas med en invigning för allmänheten.

Våra beviljade projekt

Kommungemensamma
Arjeplog
Arvidsjaur
Dorotea
Lycksele
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Åsele