Lokal strategi

Styrelsen för den ideella föreningen Lappland 2020 kallas för LAG (Lokal aktionsgrupp). Föreningens arbete styrs av den strategi som beviljades av jordbruksverket när Lappland 2020 blev utsett till ett Leaderområde för perioden 2016 – 2022. Det är i denna strategi ni kan se vad som prioriteras och vad man kan söka stöd till. I vår utvecklingsstrategi framgår det vilka utmaningar vi har sett och hur vi tänker att vi kan stärka upp våra olika landsbygder genom att utifrån strategin bevilja olika projekt.

I vårt verksamhetsområde  finns både skogs- och fjällandskap men även å, älv och sjöar, vilket gör att vi har en otroligt vacker natur med både natur- och kulturarvslämningar från istiden, nybyggartiden och den samiska kulturen. Dessa är idag en viktig tillgång för området.

Framgångsrika turistorter

I de många fjälldalarna finns flera framgångsrika turistorter som exempelvis Borgafjäll, Kittelfjäll, Ammarnäs och Hemavan/Tärnaby. Turismen är en näring som växer och utvecklas bland annat genom de fyra destinationsorganisationerna. Men det slutar inte där. Vi har ett rikt näringsliv utanför dessa fjälldalar och har en hög andel egna företagare i vårt område.  I regionen finns  dessutom ett flertal samebyar i vilka det bedrivs näringsverksamhet inom framförallt rennäring och turism.

Ideella verksamheter och arrangemang

Området har en historia av starka ideella krafter och antalet föreningar är stort i förhållande till befolkningen i form av byaföreningar, jakt- & fiskeföreningar, idrottsföreningar och andra intresseföreningar. En stor del av det lokala fritids- och aktivitetsutbudet kommer från föreningslivets ideella verksamheter och arrangemang.

Trots att vi redan har allt detta så behövs det möjliggöras för att genomföra olika typer av utvecklingsinsatser. Där kommer strategin in.

Vi har tre övergripande mål med vår strategi:

  1. Främja utvecklingen av fysiska och sociala miljöer där människor vill leva och bo
  2. Stärka människors kompetens och samhällsengagemang
  3. Främja utveckling av regionens näringsliv och breddning av den lokala arbetsmarknaden

Under dessa har vi fyra insatsområden med egna underinsatser:

1. Aktivt medborgarskap
1.1 Bidra till en bättre dialog och samverkan för lokal utveckling, anpassning och ökat engagemang
1.2 Bidra till att stärka bilden av landsbygden
1.3 Bidra till att skapa mötesplatser och forum för idéutveckling och engagemang
1.4 Bidra till att bevara, tillgängliggöra och sprida kunskap om lokal historia och tradition

2. Attraktiv boendemiljö
2.1 Bidra till att skapa fysiskt attraktiva miljöer för boende och besökare
2.2 Bidra till att skapa en tillgänglig fritid
2.3 Bidra till bättre nyttjande och utveckling av teknik för landsbygdens utveckling

3. Hållbart näringsliv i utveckling
3.1 Bidra till att öka graden av distansoberoende arbetsplatser och företag
3.2 Bidra till ökad diversifiering av lokal arbetsmarknad
3.3 Bidra till att öka mångfalden bland företagare

4. Arbetsmarknad och kompetens
4.1 Bidra till kompetensutveckling hos människor för att öka anställningsbarheten och kompetensen i företag
4.2 Bidra till att fler unga och utrikes födda kommer in på arbetsmarknaden

Utöver detta så finns det fyra horisontella mål som är lika för alla i hela Sverige och dessa är:

Ungdomars delaktighet
Ungdomarna behöver i högre grad ges möjlighet att påverka sin vardag och livssituation men också bli mer delaktiga i de demokratiska processerna. Påverkan och deltagande är viktig för ungas utveckling och skapar en känsla av tillhörighet.

Jämställdhet
Män och kvinnor ska ha samma möjligheter att utveckla och driva projekt inom Lokalt Ledd Utveckling och bidra till att forma sitt samhälle på ett demokratiskt sätt.

Mångfald och icke-diskriminering
Likväl som att män och kvinnor ska ha samma möjligheter till utveckling ska även den mångfald av människor som finns i regionen ha det oavsett etnisk och kulturell bakgrund, könsidentitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder och sexuell läggning.

Miljö och klimat
Utvecklingen av regionen behöver ta hänsyn till miljön och klimatet då en stor del av vårt näringsliv, vår fritid och våra rekreationsmöjligheter är direkt beroende av vår natur och det klimat vi har.

Kontakta oss
Om föreningen
Leadermetoden
Vårt LAG
”Systematik är att sätta den ena foten framför den andra när man går och inte tvärtom”

Eyvind Johnson

LÄS HELA VÅR UTVECKLINGSSTRATEGI HÄR